Felhívás óvodába történő beiratkozásra

Felhívás óvodába történő beiratkozásra

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és Szentpéterúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján a Szentpéterúr Községi Önkormányzat által fenntartott óvodában az óvodai beíratás időpontja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Óvodai beiratkozás a 2018/2019. nevelési évre:

A beíratás időpontja: május 07-08. (hétfő és kedd)

Az óvodában ezeken a napokon 8.00 – 16.00 között fogadják a Kedves Szülőket.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére, és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülők, akiknek gyermekei 2018. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (előfelvételis jelentkezők), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2018/2019. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a rendelkezésre álló szabad férőhelyek függvényében dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodába történő beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A Szentpéterúr Községi Önkormányzat fenntartásában működő óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe. A szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján a sajátos nevelési igényű gyermek az óvodai nevelésben részt vehet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője – az intézményben kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2018. május 31-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülőket.

Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáskor feltétlenül vigyék magukkal:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolványát