Iskola

Általános Iskola

Iskolánkban a 2009/2010-es tanévtől kezdődően az alsó tagozat 1-4 évfolyama, valamint az iskola előkészítő osztály mellett megkezdődött az 5-6. osztály oktatása is. A tanulólétszám a 2009/2010-es tanévben 81 fő. Az iskola személyi állománya tíz pedagógusból, 2 fő technikai személyzetből, valamint 3 konyhai dolgozóból áll. A másnapra való felkészülés feladatait az alsó évfolyamokon két összevont napközis csoportban oldjuk meg, továbbá egy tanulószoba áll a felsősök rendelkezésére. A romatanulók magas száma miatt felvállaltuk a kisebbségi oktatást is, kizárólag magyar nyelven történő felzárkóztató foglalkozások, ill. cigány népismereti foglalkozások megtartásával. Iskolánkban 10 sajátos nevelési igényű tanulónk van, akiknek biztosítjuk a külön habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat gyógypedagógus alkalmazásával. Ezeket a gyermekeket a többi tanulóval együtt integráltan neveljük. Rendelkezünk saját konyhával, amin keresztül megoldjuk az iskolás és az óvodás gyerekek közétkeztetését, az idősek szociális étkeztetését továbbá a község intézményeinek dolgozói számára, valamint kívülálló vendégek számára is biztosítjuk az étkezést. A felső tagozatos 7-8. osztályos tanulók a Pacsai Körzeti Általános Iskolába járnak még ebben a tanévben, de kimenő rendszerben a következő 2010/2011-es tanévtől a 7. osztály tanítása is helyben, a mi iskolánkban történik majd. A 8. osztályosok Pacsán fejezik be tanulmányaikat, majd az ezt követő 2011/2012-es tanévtől újra 1-8. osztály fog működni a községben a fenntartóval közös tervek szerint. Az iskola igazgatója: Kocsis István.

 

Az iskola története:

Az egyháznak minden időben szívügye volt a népoktatás és az iskoláztatás.
Mivel a XVIII. század elején rendszerint csak azokban a falvaknak volt tanítójuk és iskolájuk, amelyekben plébánia is volt, feltehető, hogy az iskola létesítése egyidős a plébánia keletkezésével.
Menyhárt István plébános “A Szentpéterúri Plébánia története” című tanulmányában ezt írta: “Temploma 1735-ben épült, szomszédságában volt az iskola.”
Mária Terézia 1770-ben elrendelte az iskolák összeírását országszerte. Szentpéterúrból 1770-ben a következőt jelentették: Tanító: Györkös János. Tanulók száma: 10.
1814-ben van első írásos adatunk a község elöljáróinak gyűléséről, ahol határoztak az oskolamester megválasztásáról, írásba foglalták annak kötelezettségeit, meghatározták járandóságait. 1828-ban Nemes Bertalan Györgyöt Oskola Mesteri és Nótáriusi hivatalába felvették. 1896-ban felépült az új szentpéterúri római katolikus népiskola, két tanteremmel, előtérrel, a tanító számára szobával, valamint mellékhelyiségekkel (később varroda, jelenleg üresen áll) Majd 1902-ben egy kisebb alapterületű épületet emeltek mellé, egy tanteremmel és egy tanítói szobával, melyet 1947-ben tanteremmé alakítottak át.
Szentpéterúrban 1900-tól található iskolai anyakönyvvezetés a Megyei Levéltárban.
1900-ban nevezték ki Boda Herminát osztálytanítónak a Szentpéterúri Római Katolikus Népiskolába. Eddigi ismereteink szerint ő volt az első női tanító a faluban. Az 1909/1910-es tanévben készült felmérés szerint Boda Hermina tanította az I., II. és III. osztályt 114 fővel, Boda Gyula kántortanító (Boda Hermina apja) a IV., V. és VI. osztályt.
Az 1911/1912-es tanévtől Boda Hermina és Berényi Ferenc voltak a tanítók.
Boda Gyula 1912-ben halt meg, a szentpéterúri temetőben hely-
ezték örök nyugalomra.
1913-ban a templom mellett tanítói lakást építettek, három szobával, kamrával és előszobával.
Az 1913/1914-es tanévtől Boda Hermina és Egyed Ferenc kántortanító dolgozott az iskolában.

100_4569 100_4570